سفالینه ها

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۹
آبجوش سفالی خاکستری رنگ
آبجوش سفالی آجری رنگ
آبریز سفالی - آجری رنگ - دسته دار
خمره بزرگ سفالی - آجری رنگ
آبجوش سفالی - خاکستری رنگ - پوسته شده
کاسه سفالی - نخودی رنگ دارای نقوش
کاسه سفالی - خاکستری رنگ - لب پریده
بشقاب تو گود - سفالی زرین فام
تنگ سفالی دسته دار با یک محفظه قیفی شکل