چینی

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۵
بشقاب چینی آبی سفید لبه دار
گلاب پاش چینی
بشقاب چینی آبی سفید بزرگ
بشقاب چینی لبه دندانه دار
بشقاب چینی - رنگ آبی سفید - لبه دندانه دار