اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
3حامدیامیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
1غفارعبدالهی متنقدکتری تاریخ
2فاطمهسالمی قریچهکارشناسی ارشد مدیریت مالی