اسامی کارکنان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیرشته تحصیلی
1غفارعبدالهی متنقدکتری تاریخ
3حامدیامیکارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
2فاطمهسالمی قریچهکارشناسی ارشد مدیریت مالی