مصوبات هیئت امنا در مورد موسسه تاریخ و فرهنگ ایران