آفرینش زیانکار در روایات ایرانی

کلید واژه ها: آفرینش زیانکار