صندوق پیشنهادات

موسسه تاریخ و فرهنگ ایران از دیدگاهها و نظرات اساتید، اندیشمندان و فرهیختگان در جهت ارتقاء کیفی و بسط و گسترش فعالیتهای علمی - پژوهشی این موسسه در راستای اولویتهای کشور عزیزمان ایران استقبال می نماید.

ارسال پیشنهادات و نظرات :     http://iranhci.tabrizu.ac.ir/fa/contactus/تماس.با.ما.html