اساتید موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

  1- آقای دکتر محمدعلی پرغو - رئیس موسسه تاریخ و فرهنگ ایران - عضو هیات علمی گروه تاریخ

  2 - آقای رضا نصیری حامد - عضو هیات علمی پژوهشی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

 3- آقای دکتر مهدی فرجی- عضو هیات علمی پژوهشی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران