شورای پژوهشی-۲

 

رزومه اعضاء شورای پژوهشی موسسه :


1 -حجت الاسلام  علی خدیوی                             
2 -آقای دکتر ولی دین پرست                              

3 -آقای دکتر محمد سلماسی زاده                          

4 -آقای دکتر محمدعلی پرغو                            

5- آقای دکتر محمدرضا نیکجو                        

6- آقای دکتر علیرضا کریمی                           
7- آقای رحیم نیکبخت                                     
8- آقای دکتر ناصر صدقی                                  
9- آقای دکتر غفار عبدالهی