درآمدی بر انقلاب اسلامی در آذربایجان

چاپ کتاب درآمدی بر انقلاب اسلامی در آذربایجان
به اهتمام: دکتر محمدعلی پرغو و رحیم نیکبخت