چکیده مقالات همایش ملی نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی

چکیده مقالات همایش ملی نقش آذربایجان در انقلاب اسلامی
به کوشش:دکتر محمدعلی پرغو، رحیم نیک بخت