مطالب مرتبط با کلید واژه " فقه سیاسی "


تکوین فقه سیاسی شیعه بر اساس نظریه جامعه‌شناسی معرفت

تکوین فقه سیاسی شیعه بر اساس نظریه جامعه‌شناسی معرفت رضا نصیری حامد چکیده: فقه دانشی است برآمده از میراث تاریخی و سنت فکری مسلمانان و تقریباً از این حیث دانشی منحصر به ایشان به شمار می‌آید. البته حوزه‌های مختلف فقه با دانش‌های ...