دفتر تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتشماره تماس
1محمد علیپرغورئیس موسسه تاریخ و فرهنگ ایران041-33395023 041-33339918
2غفارعبدالهی متنقکارشناس مسئول موزه تاریخ و فرهنگ ایران041-33395037
3رضانصیری حامدهیأت علمی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران041-33395015
5فاطمهسالمی قریچهکارشناس مسئول تاریخ و فرهنگ ایران041-33395025
6مهدیفرجیهیأت علمی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران041-33395016
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.