اعضای شورای پژوهشی -دور چهارم

تعداد بازدید:۱۲۴۷

1-دکتر محمدعلی پرغو                          رییس موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

2-دکتر محمد سلماسی زاده                   عضو هیأت علمی گروه تاریخ

3-دکتر ناصر صدقی                             عضو هیأت علمی گروه تاریخ 

4-دکتر علیرضا کریمی                          عضو هیأت علمی گروه تاریخ

5-دکتر غفار عبدالهی                            عضو مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

6-دکتر حبیب آقاجانی                           عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی

7-دکتر ولی دین پرست                         عضو هیأت علمی گروه تاریخ

8-دکتر رضا نصیری حامد                       عضو هیأت علمی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

9-دکتر مهدی فرجی                            عضو  هیأت علمی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

کلید واژه ها: شورای پژوهشی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸