اساتید موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

تعداد بازدید:۳۱۷۷

  1- آقای دکتر محمدعلی پرغو - رئیس مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران - عضو هیئت علمی گروه تاریخ

  2 - آقای دکتر رضا نصیری حامد - عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

  3- آقای دکتر مهدی فرجی- عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۴۰۰