طرحها و گزارشات

تعداد بازدید:۱۴۳۳
موسسه تاریخ و فرهنگ ایران در دوره جدید فعالیت های علمی - پژوهشی خود طرحهای پژوهشی ذیل الذکر را به تصویب رسانده است

طرح های تحقیقاتی جدید در دست اجرای موسسه تاریخ وفرهنگ ایران

ردیف

عنوان طرح

نام مجری و همکاران

مدرک تحصیلی مجری

رشته تحصیلی مجری

مدت اجرا

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

میزان اعتبار

محل تأمین اعتبار

به ریال

1

تاثیر گذاران فکری و فرهنگی آذربایجان از دوره ایلخانان تا صفویه

دکتر ولی

دین پرست

دکترای تاریخ

تاریخ

یکسال

اسفند 1391

اسفند 1392

-

موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

2

تبیین تاریخی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا حال

دکتر محمد

سلماسی زاده

دکترای تاریخ

تاریخ

یکسال

اسفند 1391

اسفند 1392

-

موسسه تاریخ و فرهنگ ایران

3

تهیه رونوشتی از نسخه اصلی مجموعه اسناد تاریخی قفقاز ( آکاک ) نگهداری شده در بخش نفیس کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی باکو

دکتر محمد

سلماسی زاده

دکترای تاریخ

تاریخ

یکسال

اسفند 1391

اسفند 1392

-

موسسه تاریخ و فرهنگ ایران


 
آخرین ویرایش۲۹ تیر ۱۳۹۵